Reaktywuj się

Jak działać, to wspólnie!

W dobie kryzysu gospodarczego spółdzielcza forma przedsiębiorstwa powinna być poważnie brana pod uwagę jako nowy sposób na osiągnięcie zysku.

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Za tą ustawową definicją kryje się możliwość wspólnego prowadzenia przez członków spółdzielni działalności gospodarczej, podejmowanej w ich własnym interesie dla zaspokajania potrzeb społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i socjalnych.

Najliczniej występującymi obecnie w Polsce spółdzielniami są spółdzielnie mieszkaniowe. W ostatnich latach na znaczeniu zyskały spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe. Od dawna funkcjonują liczne spółdzielnie handlowe i wytwórcze (rolne, mleczarskie) oraz spółdzielnie pracy rękodzieła ludowego i artystycznego. Nadal działają spółdzielnie pracy (w tym spółdzielnie pracy inwalidów i osób niewidomych), które największą popularnością cieszyły się przed okresem przemian demokratycznych w Polsce. Ciekawostką są funkcjonujące w szkołach spółdzielnie uczniowskie, prowadzące sklepiki szkolne.

Aby założyć spółdzielnię
należy zgromadzić minimum 10 osób, które:
  • uchwalą statut spółdzielni (określający m. in. nazwę spółdzielni i rodzaje działalności, jakie spółdzielnia zamierza prowadzić),
  • dokonają wyboru organów spółdzielni (a więc zarządu i rady nadzorczej),
  • podejmą działania mające na celu wpisanie spółdzielni do rejestru sądowego (w chwili wpisu spółdzielnia nabywa bowiem osobowość prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązki oraz dokonywać czynności prawnych np. zawierać umowy).

Co do zasady spółdzielnia obligatoryjnie prowadzić musi działalność gospodarczą. Odróżnia to ją od stowarzyszenia, na którym nie spoczywa taki obowiązek. Spółdzielnia, która od roku nie prowadzi działalności gospodarczej, może zostać postawiona w stan likwidacji. Natomiast gdy, w ciągu roku od  zarejestrowania, nie rozpoczęła działalności gospodarczej, może zostać z tego powodu wykreślona z rejestru. Prowadzenie działalności gospodarczej spółdzielnia finansuje z własnych środków, może również zaciągać kredyty.

Spółdzielnie o charakterze społecznym mogą  korzystać z pomocy finansowej ze środków publicznych oraz zwolnień i ulg w świadczeniach publicznoprawnych. Będąc przedsiębiorcą spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza roczne sprawozdania finansowe. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków i tym właśnie majątkiem spółdzielnia odpowiada za własne zobowiązania. Natomiast członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni wyłącznie do wysokości zadeklarowanych udziałów (udział to określona w statucie kwota pieniężna, którą członek spółdzielni obowiązany jest wpłacić spółdzielni). Jeśli zatem w danym roku obrachunkowym spółdzielnia zanotuje stratę, pokrywa ją z funduszu zasobowego, a jeśli środki te są niewystarczające – z funduszu udziałowego oraz innych funduszy własnych. Jeśli natomiast spółdzielnia wypracuje nadwyżkę bilansową (odpowiadającą zyskowi pomniejszonemu o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia), podlega ona podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, która może również przewidywać podział części tej nadwyżki między członków spółdzielni. W dobie kryzysu gospodarczego spółdzielcza forma przedsiębiorstwa powinna być poważnie brana pod uwagę jako nowy sposób na osiągnięcie zysku. Okoliczność ta w połączeniu z rozwojem idei spółdzielczości europejskiej (przepisy dopuszczają założenie spółdzielni europejskiej) ma szansę spowodować w nadchodzących latach wzrost liczby spółdzielni zajmujących się świadczeniem na rzecz swoim członków i ich środowiska usług społeczno-kulturalnych, socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych, usług z zakresu ochrony zdrowia, jak też związanych z edukacją, rozwojem regionalnym, przeciwdziałaniem dyskryminacji, opieką nad dziećmi i osobami starszymi. W tym zakresie spółdzielnie stanowić będą miejsca pracy oraz miejsca zdobywania doświadczeń m. in. dla kobiet.

 

Tekst: Izabela Dittmajer-Sklepowicz

Nasz ekspert: Izabela Dittmajer-Sklepowicz – adwokat w Kancelarii Prawnej Dittmajer i Wspólnicy Sp. K. w Warszawie, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, poprzednio wieloletni sędzia wydziałów cywilnych sądów w Poznaniu i Warszawie. Z zamiłowania cywilistka, specjalista w zakresie prawa i ubezpieczeń, prawa rodzinnego i postępowań sądowych.

 

 

Kategoria: Reaktywuj się

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje