Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO kobiecareaktywacja.pl z dnia 11 sierpnia 2013r.

1. Postanowienia ogólne
1. Definicje
1.1. Regulamin - niniejszy regulamin
1.2. Usługodawca – HAMMARA Sp. z o.o., z siedzibą w Józefosławiu (05-509), ul. Marsa 3.
1.3. Użytkownik/Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługobiorca w ramach Portalu kobiecareaktywacja.pl nazywany będzie Użytkownikiem.
1.4. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
1.5. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
1.6. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
1.7. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
1.8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Portalu kobieca reaktywacja.pl umieszczonego pod adresem www.kobiecareaktywacja.pl (dalej: „Portal”), w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
3. Portal jest administrowany przez HAMMARA Sp. zo. o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), ul. Marsa 3.
4. Niniejszy regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
5. W ramach Portalu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do Portali tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego Portalu tematycznego.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane od Użytkownika będą przekazywane tym podmiotom.
7. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail.
2. Użytkownik
1. Status Użytkownika w Portalu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne. Korzystając z Portalu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Portalu.
3. Dostęp do Portalu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
4. Osoba korzystająca z Portalu ma możliwość subskrypcji newslettera. Dokonując subskrypcji należy dokonać oznaczenia następujących opcji dotyczących:
1.1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych w Portalu kobiecareaktywacja.pl i akceptację Regulaminu
1.2. wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera Portalu kobiecareaktywacja.pl oraz otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych innych informacji handlowych drogą elektroniczną
2. Użytkownik, dokonując subskrypcji , jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
3. Z chwilą dokonania rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na:
3.1. gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę, jego sukcesorów generalnych lub singularnych, oraz podmioty trzecie – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Portalu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych
3.2. otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail
4. Sposób korzystania z Portalu
4.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
4.2. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników;
4.3. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
4.4. niewykorzystywania Portalu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
4.5. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
4.6. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
4.7. niepodszywania się pod inne osoby;
4.8. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Portalu.
5. Rezygnacja z subskrypcji:
1. Użytkownika przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się poprzez wybranie opcji „rezygnacja z newslettera”
2. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika którejkolwiek z danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Portalu lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Portalu lub dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją subskrypcji mailingu danego Użytkownika.
6. Prawa wyłączne
1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Portalu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Portalach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Portalu.
3. Oznaczenia umieszczane w Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
7. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Powyższe elementy stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji. Decyzje Usługodawcy są ostateczne.
8. Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przez Usługodawcę tj. (1) z momentem wejścia na stronę www Portalu w przypadku usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja, (3) z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej usługi lub/i spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań, w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą: (1) opuszczenia przez Użytkownika Portalu, (2) rezygnacji przez Użytkownika z usługi świadczonej przez Usługodawcę w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie dla poszczególnych usług (np. subskrypcji), (3) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana w szczególności (a) rażącymi naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika, (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej usługi (np. w przypadku przyznania nagrody w konkursie), (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego usługi przez Usługodawcę.
9. Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkownika
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu ze względów technicznych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
2.1. zmiany cech użytkowych i możliwości Portalu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
2.2. okresowego wyłączenia Portalu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
2.3. okresowego wyłączenia określonych Profili;
2.4. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Portalu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu.
2.5. zaprzestania świadczenia usług w ramach Portalu w stosunku do Użytkownika (np. subskrybenta), który narusza postanowienia Regulaminu.
3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
10.  Odpowiedzialność
1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. umieszczone w Portalu treści oraz materiały, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;
1.2. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Portalu;
1.3. prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Portalu narzędzi wyszukiwawczych,
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
3. Korzystanie z Portalu, w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Użytkownika na jego łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
11.  Postanowienia szczegółowe – poszczególne usługi w ramach portalu
1. Usługi dostępne dla Użytkowników
1.1. Udostępnianie zawartości Portalu
Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Portalu np. Koncepcja na siebie, Komnata stylu, Kobieta już dojrzała.
12.  Polityka prywatności
1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników Portalu
2. HAMMARA Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), ul. Marsa 3 (Usługodawca) traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych naszych klientów (Użytkowników) priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.
3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, z siedzibą w Józefosławiu, przy ul. Marsa 3 (05-509).
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu kobieca reaktywacja.pl, niezbędne do świadczenia usługi wynikającej z subskrypcji mailingu (newslettera). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 powyżej, przetwarzane przez Usługodawcę, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie dokonywania subskrypcji, w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienie formularza celem wzięcia udziału w konkursie, ankiecie).
6. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownika informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy, jak i innych podmiotów oraz celem przesyłania do Użytkownika Newslettera zawierającego informacje związane z Portalem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Portalu, oraz inne informacje związane z tematyką Portalu. Na takie działanie Usługodawcy Użytkownik musi wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach marketingowych. Na takie działanie Usługodawcy Użytkownik musi wyrazić zgodę.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.
9. Prawa, o których mowa pkt. 8 powyżej , Użytkownik może realizować składając wniosek do Usługodawcy listem poleconym na adres jego siedziby lub listem wysłanym pocztą elektroniczną z adresu użytego przy zakładaniu konta w Portalu na adres podany w zakładce „Skontaktuj się z nami”. W ramach niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę znajdują się także opcje pozwalające na usunięcie swoich danych. Usuniecie przez Użytkownika danych niezbędnych do świadczenia usługi przez Usługodawcę jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
10.  Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)
11.  Witryna Portalu korzysta z tzw. Cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Portalu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Usługodawcy dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb Użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystania przez Użytkowników z Portalu. Użytkownik posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z usług Portalu.
12.  Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.
13.  Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych Użytkowników organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
14.  Usługodawca nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Portalu.
15.  Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Portalu , modernizacji Portalu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom drogą elektroniczną.
13.  Postanowienia końcowe
1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Portalu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną.
3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
4. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według siedziby Usługodawcy.
6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2013 r.

Kategoria: Treści

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

liscie hustawka wodnezdjecie facetczarno

Inspiracje